Algemene voorwaarden

 
 

Algemene voorwaarden

Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

1. Definities

1 Hartendief Design BV: gevestigd te Wassenaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 71408657 handelend onder de naam Hartendief Design BV 

2 Website: de website van Hartendief, te raadplegen via www.hartendief.com en alle bijbehorende subdomeinen. 

3 Klant: de natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Hartendief.

4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Hartendief en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. 

5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Hartendief zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Hartendief slechts bindend, indien en voor zover deze door Hartendief uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. Prijzen en informatie

1 Alle op de Website en in andere van Hartendief afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Hartendief kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Hartendief afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 

4 Hartendief kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

4. Totstandkoming Overeenkomst

1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Hartendief en het voldoen aan de daarbij door Hartendief gestelde voorwaarden. 

2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Hartendief zo snel mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. 

3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Hartendief het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

5. Uitvoering Overeenkomst 

1 Zodra de bestelling door Hartendief is ontvangen, stuurt Hartendief de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2 Hartendief is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

3 De levertermijn bedraagt in beginsel 3 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Hartendief.

4 Indien Hartendief de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5 Hartendief raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven aflever adres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

6. Herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.
U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen.
U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd.

Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected]
Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is." 

1. Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft de Klant het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Hartendief binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. 

2. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. 

3. Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product, binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Hartendief te retourneren, dan wel binnen deze termijn Hartendief op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren. 

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Hartendief Design BV
Marinevliegkamp 326A
2236 ZZ Valkenburg

4. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant.

5. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

6. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

7. Betaling

1. Klant dient betalingen aan Hartendief volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Hartendief is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

8. Garantie en conformiteit

1. Hartendief staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Hartendief er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door Hartendief, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Hartendief daarvan in kennis te stellen. 

4. Indien Hartendief de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

5. Hartendief is niet verantwoordelijk voor schade door ondeugdelijk aansluiten of gebruiken van het product.

9. Klachtenprocedure

1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Hartendief, dan kan hij bij Hartendief telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden. 

2. Hartendief geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Hartendief binnen vijf werkdagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

10. Persoonsgegevens

1. Hartendief verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform het op de Website gepubliceerde privacy statement.

11. Slotbepalingen

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Hartendief Design BV gevestigd is. 

3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven

4. Onder schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. 

Hartendief Design BV
Marinevliegkamp 326A | 2236 ZZ | Valkenburg
Postbus 19

Nederland
(+)31 (0)70 5112876
E-mail: [email protected]
Kamer van Koophandel: 71408657
Btw-nummer: op aanvraag